Vitajte u nás ! Profi Bowling Reštaurácia Pivovar Kontakt
 
 


Výpis z vnútropodnikovej smernice č. 7 platnej od 20.2.2024 o
Ochrane osobných údajov

Odsek 5.3 Kamerový informačný systém

Subjekt využíva kamery, na základe čl. 6 GDPR ods.1, písm. f., a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Špecifikácia jednotlivých kamier aj zobrazovacieho zariadenia je Prílohou č. 2 tejto smernice.

Identifikácia dotknutých osôb Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore – zamestnanci, návštevníci, iné osoby.

Identifikácia a rozsah spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb Kamerový záznam - tvár, činnosť, pozícia, miesto, aktivita – záznam z kamerového systému zachytávajúci dotknutú osobu.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané Priamo od dotknutej osoby (pohybovaním sa v monitorovanom priestore).

Prenos osobných údajov do tretích krajín Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Policajný zbor v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu §76a zákona o policajnom zbore

Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Aké sú Vaše práva

Na základe toho, že spracúvame Vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodnených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať. Uplatniť Vaše práva si môžete zaslaním e-mailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené na webovej stránke http://www.profibowling.sk/#kontakt

Právo namietať
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie svojich osobných údajov z dôvodu jej konkrétnej situácie v prípade, že spracúvanie jej osobných údajov je vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. f : spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Právo na aktualizáciu a opravu
Právo na aktualizáciu a opravu osobných údajov zahŕňa právo dotknutej osoby na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Prevádzkovateľ je povinný žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (zabudnutie)
Právo na vymazanie (zabudnutie) zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby podať žiadosť o výmaz v prípade, ak sú jeho údaje nezákonne a protiprávne spracúvané. Dotknutá osoba berie na vedomie, že právo na výmaz nie je absolútnym právom. Ak existuje povinnosť, ktorá výmazu bráni, prevádzkovateľ nie je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť. Žiadosť o výmaz prevádzkovateľ nevyhovie, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
b) na splnenie zákonnej povinnosti,
c) na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
d) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prístup k údajom


Právo na prístup k osobným údajom zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby požiadať prevádzkovateľa o vydanie potvrdenia o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom dotknutá osoba má súčasne právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o tom, aké údaje o dotknutej osobe prevádzkovateľ spracúva, za akým účelom, komu boli osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho ich bude uchovávať.

Právo podať sťažnosť na dozorný orgán

Dotknutá osoba je oprávnená podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona, ktorého účelom je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany osobných údajov. Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom. Návrh je potrebné zaslať na adresu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (ďalej len „úrad“). Úrad na svojom webovom sídle: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/tlaciva-vzory uverejňuje vzor návrhu na začatie konania.

Zamestnanci boli pred podpisom pracovnej zmluvy informovaní o umiestnení kamier a účeloch záznamov z kamier.

KONTAKT

Napište nám ...

Adresa prevádzok: Sládkovičova 7, 974 05, Banská Bystrica
Adresa firmy: PROTO spol. s r.o., Oremburská 2, 974 04, Banská Bystrica
MAPA

Reštaurácia: 0905 344 265
Bowling: 0918 615 941
Bowling: ONLINE Rezervácie TU
Akcie: 0905 344 265

Pripomienky, návrhy a sťažnosti na e-mail: profibowlingbb@gmail.com
Firemné akcie, oslavy a iná hra mimo otváracích hodín po dohodnete priamo s vedúcim prevádzok na tel. 0905 344 265